למה כדאי להזמין באתר?

הזמן עכשיו
02-6500-506

תקנון

כללי

1.1  אתר האינטרנט הינו אתר הרשמי של מלון בוטיק "אלגרה", עין כרם (להלן "המלון).

1.2  כל המשתמש באתר זה, מצהיר כי קרא את תוכן תקנון זה, וכי הוא מסכים בצורה חד משמעית לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין כנגד האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמו ו/או המלון.

1.3  חלק מתוכן זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

1.4  המשתמש מצהיר כי המידע המוצג באתר ו/או כל חלק ממנו הינו רכושו הבלעדי של המלון, וכי למלון שמורות זכויות היוצרים במידע ו/או כל חלק ממנו, כי הוא מתחייב להשתמש במידע באתר לשימושו האישי בלבד, ולא להעתיק, לצלם, לשכפל, לשדר, להדפיס או לפרסם את המידע באתר, בין אם בבעלות המלון ובין אם בבעלות צדדים שלישיים, ו/או חלק ממנו לכל אדם ו/או גוף כלשהוא ללא הסכמה מראש ובכתב של המלון, למעט לצורך אישי בלתי מסחרי במידע.

1.5  המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע כל סילוף או שינוי אחר, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע ובמהימנותו או בכבודו או בשמו של המלון כבעל זכויות היוצרים בו, או של כל גורם אחר.

2. סיכונים ואחריות

2.1 המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא יודע שהשימוש באתר אינטרנט כרוך בסיכונים רבים, הן בגלל הטכנולוגיה הכרוכה בכך והן בגלל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט.

2.2 המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה במידע.

2.3 המידע הינו לשימושו האישי של המשתמש בלבד והשימוש בו, לרבות כל הסתמכות עליו, הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש. בין היתר, מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך שהתמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד, וכי ייתכנו שינויים בין הצגתן על גבי מסך המחשב לבין נראותם במציאות.

2.4 המידע מוצג באתר כפי שהוא ("as is") והמלון אינו אחראי להתאמת המידע לצרכי המשתמש ואינו אחראי כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש במידע מסיבה כלשהיא. המשתמש לבדו יישא באחריות לאופן בו הנו עושה שימוש במידע.

2.5 המלון עושה הכול כדי שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם המידע אינו מתיימר להוות ניתוח שלם, מלא או מפורט של כלל הנושאים המפורטים בו. המידע הינו כללי בלבד, חלקי ומבוסס. המלון לא יישא בכל אחריות לגבי טעות במידע המוצג באתר, הן על ידי המלון והן על ידי צדדים שלישיים.

2.6 המלון לא יהיה אחראי בגין כל נזק, אי נוחות, הפסד, או הוצאה או עוגמת נפש, העלולים להיגרם למשתמש או לרכושו (בין היתר לציוד החומרה ו/או התוכנה של המשתמש) או לכל צד שלישי, במישרין או בעקיפין, עקב הכניסה לאתר והשימוש בתכניו.

2.7 המלון לא יישא באחריות בלתי חוקית על ידי משתמש כל שהוא באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתו.

2.8 המלון לא יישא באחריות לשינויים שנעשו במידע על ידי המשתמש ו/או על ידי כל צד שלישי אחר.

3. הזמנת אירוח

3.1 כללי

3.2 המשתמש רשאי להשתמש באתר זה אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת שירותים ו/או קבלת מידע.

אין לעשות באתר זה כל שימוש למטרות אחרות.

3.3 הזמנת חדר במלון אפשרית באמצעות פניה טלפונית למרכז ההזמנות של המלון בטלפון שמספרו 02-6500506 או באמצעות אתר זה.

3.4 כל המזמין חדר באמצעות אתר זה, נדרש להזין את פרטיו האישיים, לרבות מס' תעודת זהות או מס' דרכון ומס' כרטיס אשראי, וכן פרטים של כל המתארחים עמו.

3.5 פרטי רוכש השירותים

3.5.1 בעת ביצוע רכישת השירותים באמצעות האתר וביצוע ההזמנה כמפורט להלן, יידרש המשתמש להזין במערכת את פרטיו האישיים.

3.5.2 בעלי אתר ו/או מי ממפעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת חבילת הנופש, תאריך, מספר מיטות וכל שירות אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר ו/או באחריות כלשהיא במישרין או בעקיפין למקרה שבו פרטי הרכישה לא יקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחר המונעת מהרוכש לרכוש שירותים באמצעות האתר.

3.5.3 הזמנת פרטי רכישה כוזבים הינה עבירה פלילית ויינקטו כנגד מזיני פרטים כוזבים צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם, למלון ו/או לאתר ו/או למפעליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.

3.5.4 המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שעם הזנת פרטי הרכישה, או בהזמנה טלפונית ישירה מול המלון, הוא ייכלל במאגר המידע של המלון. המלון יהיה רשאי להשתמש בפרטי הרכישה לצורך שיפור השירותים שהוא מציע למשתמש באתר וכן ליצירת קשר עם המשתמש באמצעות דואר רגיל, דואר אלקטרוני וכן כל אמצעי תקשורת אחר והתאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיות.

4. אופן ההזמנה

4.1 המשתמש יזין את פרטי ההזמנה באתר.

4.2 בעת הזנת פרטי ההזמנה, יידרש המשתמש להזין פרטי כרטיס אשראי, וזאת לצורך בטוחה בלבד.

4.3 התשלום יתבצע במלואו בזמן ההגעה למלון, או בעזיבת המלון וזאת ע"פ שיקול דעתו של המלון בלבד. פורמט התשלום יהיה במזומן ו/או בכרטיס אשראי.

5. תנאים והגבלות

5.1 המחירים באתר הינם בשקלים וכוללים מע"מ, בהתאם לשיעור המע"מ המשתנה מעת לעת.

5.2 במקום בו נקובים המחירים בדולרים יחושב התשלום על פי השער היציג של הדולר ביום התשלום בפועל, כפי שנקבע על יד בנק ישראל.

אורחים ישראלים, או ישראלים המחזיקים באזרחות נוספת, הבוחרים לבצע הזמנות מאתרים בינלאומיים, כדוגמת "Booking ", "Expedia", "Agoda" וכו' יחויבו בתוספת מע"מ כחוק, עם הגעתם למלון, ע"פ חוקי מדינת ישראל.

יובהר, שרק תיירים עם אשרת כניסה B2 זכאים לפטור מתשלום מע"מ, ע"פ חוקי מדינת ישראל.

5.3 המלון רשאי לשנות בכל עת את תנאי הזמנת החדרים ואת מחירי החבילות.

5.4 המלון רשאי לשנות את תקנון האתר מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש למשתמש. המלון יפרסם באתר את התנאים החדשים ותחילת תוקפם תהיה במועד פרסומם.

5.5 המלון רשאי לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, תוכנו, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו והכל ללא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. המשתמש מצהיר כי לא תהה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המלון בקשר לכך.

5.6 מספר המקומות במלון מוגבל וביצוע הזמנת חדר הנו על בסיס מקום פנוי בלבד.

5.7 אין כפל מבצעים והנחות.

5.8 קבלת ופינוי חדרים:

5.8.1 קבלה: בשעה 15:00

5.8.2 פינוי: בימי חול עד השעה 11:00 ובשבת או חג עד השעה 12:00.

5.8.3 הגעה ו/או פינוי לפני/לאחר השעות כאמור, כפופה לאישור מראש של הנהלת המלון וכרוכה בתשלום נוסף.

5.8.4 על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל אביב יפו.

5.8.5 המשתמש מודע לכך שהשימוש באתר האינטרנט באתר מטבעו עלולות להיות תקלות טכניות.

5.8.6 האירוח במלון הינו למבוגרים בלבד (מגיל 18)

6. ביטול הזמנה

6.1 הזמנות שיבוטלו עד 4 ימים לפני תאריך ההגעה, לא יחויבו בדמי ביטול.

6.2 הזמנות שיבוטלו פחות מ-4 ימים יחויבו בעבור הלילה הראשון.

6.3 במקרה של אי הופעה ללא הודעה מוקדמת, יחול חיוב בעלות של הלילה הראשון.

6.4 בחגי ישראל הכוללים את חגי תשרי ופסח, הזמנות שיבוטלו עד 14 יום לפני תאריך ההגעה לא יחויבו בדמי ביטול, בכל ביטול לאחר מכן או אי הופעה, יהיה חיוב של לילה אחד.

6.5 עבור הזמנת מחירון ללא אפשרות ביטול (  Non Refundable ) המלון רשאי לחייב את ההזמנה במלואה בכל זמן לאחר ביצוע ההזמנה, ההזמנה תחויב במלואה במקרה של כל ביטול או אי הופעה.

7. הוראות שונות

7.1 אין הכנסת בעלי חיים.

7.2 אין להוציא ציוד מחדרי האירוח.

7.3 אין לעשן בתחום המלון מלבד המקומות המותרים לכך.

שמירת המקום

7.4 המשתמש מתחייב בשמו ובשם כל שאר המתארחים עמו לשמור על המקום ולא לגרום כל נזק במזיד ו/או ברשלנות לאתר, לרבות כל הציוד שבו.

7.5 המשתמש מאשר כי במקרה של נזק כלשהוא, שנגרם ע"י, יחויב כרטיס האשראי שניתן לביטחון / לתשלום במלוא עלות הנזק, ללא צורך באישור בעל הכרטיס.

ספירו קריאטיב הקמת אתרים